Рівненська українська гімназія

Батьківська рада


ПОЛОЖЕННЯ
про батьківську раду Рівненської української гімназі

1. Загальні положення

Рада є добровільними громадськими формуваннями, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у закладі.

У своїй діяльності рада керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об'єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», Статутом освітнього  закладу, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

Рішення про заснування батьківської ради закладу приймається на загальних зборах закладу.

Припинення діяльності батьківської ради може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності батьківської ради є надання допомоги педагогічному колективу Рівненської української гімназії в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності батьківської ради є:

2.2.1. допомога у здобутті учнями обов'язкової загальної середньої освіти;

2.2.2. запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

2.2.3. сприяння збереженню життя і здоров'я учнів;

2.2.4. сприяння в організації та проведенні масових виховних заходів для дітей, організаційному забезпеченню їх літнього відпочинку та оздоровлення;

2.2.5. сприяння соціально-правовому захисту учасників навчального процесу;

2.2.6. всебічне зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

2.2.7. залучення батьківської громадськості до організації профільного навчання і професійної орієнтації учнів, позакласної і позашкільної роботи;

2.2.8. організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань серед батьків та підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

2.2.9. допомога у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази навчального закладу.

 2.3. Основними принципами діяльності ради є:

  • законність,
  • гласність,
  • колегіальність,
  • толерантність,
  • виборність,
  • організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;
  • підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, класу.

3. Створення батьківської ради

3.1. Представники до складу батьківської ради Рівненської української гімназії обираються простою більшістю голосів на класних   батьківських зборах на початку навчального року.

3.2. Кількісний склад батьківської ради встановлюється рішенням загальних зборів (конференції) батьків освітнього закладу. До складу батьківської ради мають входити директор  гімназії та представники батьківських комітетів від кожного класу.

3.3. Термін повноважень батьківської ради визначається простою більшістю голосів учасників загальних батьківських зборів (конференцій), але не може перевищувати трьох років.

3.4. У випадку, коли член батьківської ради складає свої повноваження достроково, вибори нового члена відбуваються від тієї ж групи виборців на класних батьківських зборах.

3.5. Для ведення систематичної роботи батьківська рада обирає зі свого складу:

голову ради , заступника, секретаря. 

3.6. Батьківська рада має право приймати свої рішення за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

3.7. Директор гімназії  є членом батьківської ради з правом дорадчого голосу.

4. Організація і зміст роботи батьківської ради

4.1. Засідання батьківської ради проводяться в міру необхідності.

4.2. Батьківська рада планує свою роботу на основі плану роботи закладу, рішень батьківських зборів , місцевих умов і завдань, керуючись рекомендаціями директора освітнього закладу, педагогічної ради, порадами адміністрації та педагогів.

4.3. Для обговорення і прийняття рішень щодо найбільш важливих питань батьківська рада може скликати загальні збори батьків. 

4.4. Батьківська рада звітує про свою роботу перед загальними зборами батьків  у день виборів нового складу ради.

4.4. Рада закладу у разі необхідності може скликати збори батьків закладу. Кількість делегатів від батьків кожного класу встановлюється батьківською радою. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у закладі. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

4.5.У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків класів, яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається з урахуванням рішень зборів батьків класів на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів.

5. Права та обов’язки батьківської ради

5.1. Батьківська рада має право:

5.1.1 створювати благодійні громадські некомерційні організації відповідно до чинного законодавства України;

5.1.2. встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами тощо з питань надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу  в проведенні навчальної та виховної роботи;

5.1.3. вносити на розгляд дирекції, педагогічної ради освітнього закладу пропозиції щодо вдосконалення умов організації освітнього процесу, організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками учнів тощо; 

5.1.4. за необхідності заслуховувати повідомлення дирекції про стан і перспективи роботи освітнього закладу, а також їх роз'яснень з окремих питань, які турбують батьків;

5.1.5. за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення в їх роботі;

5.1.6. скликати загальні (класні) батьківські збори (конференції);

5.1.7. брати участь у створенні благодійного фонду і надавати пропозиції щодо вирішення питань про надання матеріальної допомоги учням, стимулювання педагогічних працівників, організації культурно-масових заходів, покращення харчування учнів, санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов та інших питань, передбачених Статутом цього фонду;

5.1.8. залучати батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

5.1.9. організовувати чергування батьків на культурно-масових заходах у  закладі;

5.1.10. брати участь у загальних зборах (конференціях) колективу загальноосвітнього закладу;

5.2. Члени Батьківської  ради зобов’язані:

5.2.1. вести протоколи засідань  зборів;

5.2.2. надавати інформацію про діяльність батьківської ради.

Прикінцеві положення

6.1. Батьківська рада  може виконувати й інші функції, передбачені діючим статутом освітнього закладу.


Прізвище, ім'я та по батькові

Клас

1

 Лишенюк Ліна  Никанорівна – голова батьківської ради

9 Б

2

 Радченя  Іванна Валеріївна

5 А

3

 Матвійчук Ольга Олегівна

5 Б

4

 Сидорук Євген Іванович

6 А

5

 Іванцова Юлія Ігорівна

6 Б

6

 Храбан Ірина Юріївна

7 А

7

 Молявчик Ольга Миколаївна

7 Б

8

 Сакур Сергій Миколайович

8 А

9

 Струмінська Неля Миколаївна

8 Б

10

 Дмитрук Тетяна Василівна

9 А

11

 Захарчук Тамара Григорівна

10 А

12

 Кутуза Олена Василівна

10 Б

13

 Наумова Наталія Георгіївна

11 А

14

 Будько Сергій Петрович

11 БЗвіти батьківської ради

2021
Переглянути

2020
Переглянути
Переглянути
Переглянути

2019
Переглянути
Переглянути
Переглянути
2018
Переглянути
ПереглянутиРІВНЕНСЬКА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ

Адреса: 33028 Україна, м. Рівне, вул. 24 Серпня, 2
Тел/факс: +38 (0362) 63-59-59, +38 (0362) 26-57-25
e-mail: rug-rivne@ukr.net