Рівненська українська гімназія

Умови вступу


ПРАВИЛА
конкурсного прийому
до Рівненської української гімназії

Правила приймання до Рівненської української гімназії розроблені у відповідності з Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003р.,№ 389, на підставі Статуту гімназії, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Інструкції про організацію та діяльність гімназії, затвердженої Міністерством освіти України, від 20.06.1995 року №217.

1. Загальні положення

1.1. Приймання учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу, що здійснює приймання. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Випробування конкурсного приймання проводяться у І декаді червня після закінчення навчального року. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник.

2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх дисциплін створюється предметна комісія зі складу членів приймальної комісії, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу.

2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора навчального закладу, табеля успішності учня.

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-го класну гімназії, проводяться з навчальних предметів в письмовій формі (тестування інтелектуальних здібностей, диктант).

3.2. Для учнів шкіл з якими укладені угоди про співпрацю, конкурсні випробування проводяться у формі співбесіди.

3.3. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

Адміністрація навчального закладу самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.

Приймання учнів до навчального закладу того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

3.4. Завдання для співбесіди з урахуванням спеціалізації навчального закладу розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих психологічною службою, та затверджує директор навчального закладу за погодженням з управлінням освіти.

3.5. Тексти диктантів для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються кафедрою суспільно-гуманітарних дисциплін та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з управлінням освіти. Можливе часткове використання творчих завдань.

3.6. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.7 Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу у запечатаному конверті, який відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.8 Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.9. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв'язання задач тощо).

3.10. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.11. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

3.12 Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів (додаток 1) відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й. протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.13. Результати випробувань оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників із виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.14. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІІ — IV етанів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.15. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.16 3 категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.14-3.15, допускається проведення тільки одного випробування-співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.17. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.18. Учні, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка, 3 фотокартки (3X4).

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не погоджуються з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним,

4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

4.6. Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил конкурсного приймання та Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003р., № 389.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до гімназії за його результатами покладається на відповідний орган управління освітою.

5.3. При порушенні навчальним закладом вимог даної Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Правил конкурсного приймання, розроблених навчальним закладом, рішенням відповідного органу управління освітою результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.РІВНЕНСЬКА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ

Адреса: 33028 Україна, м. Рівне, вул. 24 Серпня, 2
Тел/факс: +38 (0362) 63-59-59, +38 (0362) 26-57-25
e-mail: rug-rivne@ukr.net